AZòjûi

IWògû _âùg _êeúRòfäû ùMû_aäKþ @«MðZ ^a MVòZ 29Uò Mâûc_õPûdZ c¤eê aYò@û iûjò Mâûc_õPûdZ @^ýZc û Gjû IWògû ieKûeu _õPûdZòeûR aòbûM ßûeûì 1991-1992@û[òðK ahð @[ðûZþ 1992ciòjû cûyð 25 ZûeòLùe Gjûe cìk _õPûdZ aWMñû Vûeêê @fMû ùjûA ÊZª Mâc_õPûdZe c~ðýû _ûAfû ûùMû_ aäK @^ýZc iað_âiò¡ ùg÷a_òV,gâú gâú aùKâgße ùaü(aûùugße )Cq Mâûc_õPûdZùe @]òÂòZ[òaûeê Cq _õPûdZe ^ûc aYò@ûiûjò Mâûc_õPûdZ eLû~ûA ùiVûùe Mâûc_õPûdZe iecjKêcû _âZòÂû KeûMfû û

AZòjûi

IWògû _âùg _êeúRòfäû ùMû_aäKþ @«MðZ ^a MVòZ 29Uò Mâûc_õPûdZ c¤eê aYò@û iûjò Mâûc_õPûdZ @^ýZc û Gjû IWògû ieKûeu _õPûdZòeûR aòbûM ßûeûì 1991-1992@û[òðK ahð @[ðûZþ 1992ciòjû cûyð 25 ZûeòLùe Gjûe cìk _õPûdZ aWMñû Vûeêê @fMû ùjûA ÊZª Mâc_õPûdZe c~ðýû _ûAfû ûùMû_ aäK @^ýZc iað_âiò¡ ùg÷a_òV,gâú gâú aùKâgße ùaü(aûùugße )Cq Mâûc_õPûdZùe @]òÂòZ[òaûeê Cq _õPûdZe ^ûc aYò@ûiûjò Mâûc_õPûdZ eLû~ûA ùiVûùe Mâûc_õPûdZe iecjKêcû _âZòÂû KeûMfû û

Powered By Indic IME